Festi­wal Bał­tyj­ski 2012

ORGA­NI­ZA­TO­RZY

Towa­rzy­stwo Nauko­we
PRU­THE­NIA

&

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry
w Olsz­ty­nie

Pro­jekt zre­ali­zo­wa­ny przy współ­udzia­le finan­so­wym Samo­rzą­du Mia­sta Olsz­ty­na

Festi­wal Bał­tyj­ski (repor­taż pdf 28 Mb)