Festi­wal Bał­tyj­ski 2011

ORGA­NI­ZA­TO­RZY

SPON­SO­RZY

Pro­jekt reali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym
Samo­rzą­du Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go

PATRO­NI MEDIAL­NI