Festi­wal Bał­tyj­ski 2010

ORGA­NI­ZA­TO­RZY

Towa­rzy­stwo PRU­THE­NIA
oraz
Muzeum Budow­nic­twa Ludo­we­go – Park Etno­gra­ficz­ny

PART­NE­RZY PRO­JEK­TU

Scho­la Teatru Węgaj­ty
Sto­wa­rzy­sze­nie Stud­nia O
Insty­tut Arche­olo­gii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go
Zakład Bał­to­lo­gii Insty­tu­tu Języ­ko­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
Dru­ży­na Wojów Bole­sła­wo­wy­ch BIA­ŁO­ZÓR
Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Jac­ka Kacz­mar­skie­go w Olsz­tyn­ku

Pro­jekt reali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym:

Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go
oraz
Samo­rzą­du Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go