Festi­wal Bał­tyj­ski 2009

ORGA­NI­ZA­TO­RZY

Towa­rzy­stwo PRU­THE­NIA
oraz
Muzeum Budow­nic­twa Ludo­we­go – Park Etno­gra­ficz­ny