Festi­wal Bał­tyj­ski 2013

Patro­nat hono­ro­wy
Pre­zy­den­ta Mia­sta Olsz­ty­na

olsztyn_660lat_logo

Orga­ni­za­tor
Towa­rzy­stwo Nauko­we PRU­THE­NIA

Współ­or­ga­ni­za­tor
Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

MOK białe jpg