Kon­takt

Towa­rzy­stwo Nauko­we “Pru­the­nia“
Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Mazur­ski
10 – 725 Olsz­tyn, ul. K. Obit­za 1/221

NIP 739 – 31 – 85 – 499
REGON 511322194
KRS 0000017441

Rachu­nek ban­kowy:
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S. A.
05 1750 0012 0000 0000 2592 5106

Reje­str Sto­wa­rzy­szeń Sądu Okrę­go­wego w Olsz­ty­nie,
I Wydział Cywil­ny: Dział A Nr 1085.

Pocz­ta elek­tro­niczna:
towarzystwo.​pruthenia@​gmail.​com

Admi­ni­stra­tor stro­ny:
Robert Rogusz­ka