Festi­wal 2010

PRO­GRAM FESTI­WA­LU

9 — 15 sierp­nia 2010 r.

SŁO­WO WSTĘ­PU

Spek­ta­kle

• Zamek Pru­the­nia – spek­ta­kl muzycz­ny Scho­li Teatru Węgaj­ty (14 sierp­nia 2010, godz. 2000) (dowie­dz się wię­cej)

• Noc bał­tyj­ski­ch opo­wie­ści (14 sierp­nia 2010)

• Litur­gia na świę­to Wnie­bo­wzię­cia NMP ze śred­nio-wiecz­nym dra­ma­tem litur­gicz­nym: Ordo Annun­tia­tio­ne (15 sierp­nia 2010, godz. 1200) (dowie­dz się wię­cej)

Warsz­ta­ty

• Tań­ców tra­dy­cyj­ny­ch (12 — 14 sierp­nia 2010)

• Śpie­wów gre­go­riań­ski­ch (13 — 14 sierp­nia 2010)

• Warsz­tat porów­naw­czy pie­śni obrzę­do­wy­ch litew­ski­ch, pru­ski­ch i war­miń­ski­ch (11 — 12 sierp­nia 2010) (dowie­dz się wię­cej)

• Sztu­ki opo­wia­da­nia: Nar­ra­to­res rerum Prus­si­ca­rum (9 — 14 sierp­nia 2010) (dowie­dz się wię­cej)

• Języ­ka pru­skie­go (14 sierp­nia 2010) (dowie­dz się wię­cej)

Sym­po­zja nauko­we

• Folk­lor bał­tyj­ski: dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i źró­dło w bada­nia­ch mito­lo­gii (13 sierp­nia 2010, godz. 1000 — 1900) (dowie­dz się wię­cej)

• Ogól­no­pol­skie Warsz­ta­ty arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej (12 — 13 sierp­nia 2010) (dowie­dz się wię­cej)

Zlot dru­żyn bar­ba­rzyń­skiej Euro­py Ama­lang 2010 (pro­gram)

• Tur­niej Wojów Bar­ba­rzyń­skiej Euro­py: „O mie­cz Her­ku­sa Mon­te” (14 — 15 sierp­nia 2010) (zasa­dy)

• Lisz­ka – targ bar­ba­rzyń­ców (14 — 15 sierp­nia 2010)

• poka­zy walk – zdo­by­wa­nie „Góry Cza­row­nic” (15 sierp­nia 2010)

Arche­olo­gia dzie­cię­ca

• Pod­czas festi­wa­lu, na tere­nie osa­dy Ama­lang, będzie reali­zo­wa­ny pro­gram pt. “Poważ­na arche­olo­gia dzie­cię­ca”.

- w sobo­tę (14 sierp­nia 2010) w godz. 1200 — 1500

- w nie­dzie­lę (15 sierp­nia 2010) w godz. 1330 — 1530

Są to bar­dzo poważ­ne zaba­wy arche­olo­gicz­ne dla dzie­ci w wie­ku od 7 do 77 lat.

ZAPRA­SZA­MY!