Festi­wal 2012

PRO­GRAM FESTI­WA­LU

30 czerw­ca 2012

godz. miej­sce wyda­rze­nie
1000 Rynek Sta­ro­miej­ski Prze­mar­sz Legio­nu XIIII przez Mia­sto
1000-1800 Rynek Sta­ro­miej­ski JAR­MARK BAŁ­TYJ­SKI: Nalicz­ny­ch stra­ga­na­ch moż­na kupić wszyst­ko czym sły­nie współ­cze­śnie ręko­dzie­ło daw­ne­go kra­ju Estów. 
1000-1800 Pole Rze­mieśl­ni­ków Poka­zy Arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej
· Warsz­tat bursz­tyn­ni­ka;
· warsz­tat obrób­ki kości i poro­ża
· warsz­tat ple­cion­kar­sko-wikli­niar­ski;
· warsz­tat tkac­ki i powroź­ni­czy;
· warsz­tat bar­wie­nia przę­dzy;
· warsz­tat fil­co­wa­nia weł­ny;
1000-1800 Park Zam­ko­wy Mar­szo­wy obóz armii rzym­ski – w 3 rzym­ski­ch namio­ta­ch moż­na zoba­czyć przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku legio­ni­stów na począt­ku naszej ery, przy­mie­rzyć pan­ce­rz, wypy­tać o armię rzym­ską i wszel­kie inne zagad­nie­nia doty­czą­ce Rzy­mu. 
Obóz Legio­nu XIIII w kra­ju Estów Machi­na mio­ta­ją­ca „skor­pion” — rodzaj bali­sty. Jak dotąd jedy­na tego typu machi­na rzym­ska zre­kon­stru­owa­na w ska­li 1:1 w Pol­sce.
życie codzien­ne legio­ni­sty rzym­skie­go: obo­wiąz­ki i kary za ich nie­prze­strze­ga­nie; legio­no­wa kuch­niastro­je Rzy­mian
1000-1800 Park Zam­ko­wy „Arche­olo­gia dla dzie­ci – na poważ­nie”
sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne Sta­no­wi­sko „poszu­ki­wa­czy skar­bów” dla naj­młod­szy­ch oraz sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne dla nie­co i bar­dziej star­szy­ch. Na tym dru­gim pod okiem doświad­czo­ne­go arche­olo­ga moż­na spró­bo­wać „praw­dzi­wej” arche­olo­gicz­nej przy­go­dy, czy­li odkry­wa­nie war­stw, pomia­ry, ryso­wa­nie sta­no­wi­ska i obiek­tów arche­olo­gicz­ny­ch. 
1000-1800 Park Zam­ko­wy Pre­zen­ta­cja uzbro­je­nia i stro­ju ludów bar­ba­rzyń­ski­ch na począt­ku naszej ery: każ­dy zwie­dza­ją­cy czy to doro­sły, czy to dziec­ko będzie mógł ubrać zbro­je, hełm oraz przy­mie­rzyć mie­cz i tar­czę.
Obóz Bar­ba­rzyń­ców warsz­tat kol­czu­gni­czy — jak robi się pan­ce­rz kol­czy; 
kuch­nia bar­ba­rzyń­ska — czy­li co jedli ludzie zza lime­su; m.in. pie­cze­nie pod­pło­my­ków; zio­ło­we napit­ki; archa­icz­na tech­no­lo­gia pro­duk­cji twa­ro­gu, itp. 
budo­wa archa­icz­ne­go pie­ca chle­bo­we­go: instruk­to­rzy TN Pru­the­nia wraz z publicz­no­ścią będą budo­wa­li gli­nia­ny piec do wypie­ków. 
warsz­tat tkac­ki;
warsz­tat cera­mi­ki zachod­nio­bał­tyj­skiej: pod okiem instruk­to­rów i duży i mały może ule­pić sobie naczy­nie wedle archa­icz­ny­ch bał­tyj­ski­ch wzo­rów bądź amu­let czy pru­ską babę i swo­je dzie­ło zabrać do domu. 
1000-1800 Park Zam­ko­wy plac małe­go wojow­ni­ka — mniej­sze egzem­pla­rze uzbro­je­nia (drew­nia­ne mie­cze i tar­cze), żeby naj­młod­si mogą pod okiem udat­ne­go Wojow­ni­ka powal­czyć wyko­rzy­stu­jąc mniej­sze i drew­nia­ne repli­ki uzbro­je­nia bar­ba­rzyń­skie­go. Mło­dzi wojow­ni­cy będą mogli rów­nież zaopa­trzyć swo­je walecz­ne cia­ła w magicz­ne rysun­ki chro­nią­ce ich przed raza­mi wro­ga. 
Obóz Barbarzyńców/​Plac ćwi­czeń sta­no­wi­sko łucz­ni­cze — każ­dy z odwie­dza­ją­cy­ch obóz gości może popró­bo­wać swy­ch sił w strze­la­niu z łuku; 
1100-1145 Gale­ria Rynek PRE­LEK­CJA:
Rynek Sta­ro­miej­ski Eryk Popkie­wi­cz: Ozdo­by bursz­ty­no­we z okre­su wpły­wów rzym­ski­ch w Euro­pie — na pod­sta­wie wybra­ny­ch obiek­tów
1200-1245 Sce­na Sta­ro­miej­ska Pokaz musz­try oraz uzbro­je­nie armii rzym­skiej i bar­ba­rzyń­skiej; 
Insce­ni­za­cja: Wysłan­ni­cy Nero­na w bursz­ty­no­daj­nej kra­inie
1430-1500 Park Zam­ko­wy Insce­ni­za­cja: Sąd ple­mie­nia nad nie­wier­ną żoną
Plac ćwi­czeń
1530-1615 Gale­ria Rynek PRE­LEK­CJA:
Rynek Sta­ro­miej­ski dr Ryszard Saj­kow­ski:Rzym­skie wyobra­że­nia o świe­cie bar­ba­rzyń­ców
1630-1700 Sce­na Sta­ro­miej­ska Insce­ni­za­cja: Deka­pi­ta­cja nie­po­słusz­ny­ch legio­ni­stów
1730-1800 Park Zam­ko­wy Pokaz musz­try oraz uzbro­je­nie armii rzym­skiej i bar­ba­rzyń­skiej; 
Plac ćwi­czeń Insce­ni­za­cja:Dele­ga­cja woj­sk posił­ko­wy­ch armii rzym­skiej do bar­ba­rzyń­ców, zdra­da i wal­ka
1815-1900 Gale­ria Rynek PRE­LEK­CJA:
Rynek Sta­ro­miej­ski prof. dr hab. Woj­cie­ch Nowa­kow­ski: Esto­wie i Rzy­mia­nie. Mię­dzy fascy­na­cją a oba­wą

1 lip­ca­2012

godz. miej­sce wyda­rze­nie
1000 Rynek Sta­ro­miej­ski Prze­mar­sz Legio­nu XIIII przez Mia­sto
1000-1800 Rynek Sta­ro­miej­ski JAR­MARK BAŁ­TYJ­SKI: Nalicz­ny­ch stra­ga­na­ch moż­na kupić wszyst­ko czym sły­nie współ­cze­śnie ręko­dzie­ło daw­ne­go kra­ju Estów. 
1000-1800 Pole Rze­mieśl­ni­ków Poka­zy Arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej
· Warsz­tat bursz­tyn­ni­ka;
· warsz­tat obrób­ki kości i poro­ża
· warsz­tat ple­cion­kar­sko-wikli­niar­ski;
· warsz­tat tkac­ki i powroź­ni­czy;
· warsz­tat bar­wie­nia przę­dzy;
· warsz­tat fil­co­wa­nia weł­ny;
1000-1800 Park Zam­ko­wy Mar­szo­wy obóz armii rzym­ski – w 3 rzym­ski­ch namio­ta­ch moż­na zoba­czyć przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku legio­ni­stów na począt­ku naszej ery, przy­mie­rzyć pan­ce­rz, wypy­tać o armię rzym­ską i wszel­kie inne zagad­nie­nia doty­czą­ce Rzy­mu. 
Obóz Legio­nu XIIII w kra­ju Estów Machi­na mio­ta­ją­ca „skor­pion” — rodzaj bali­sty. Jak dotąd jedy­na tego typu machi­na rzym­ska zre­kon­stru­owa­na w ska­li 1:1 w Pol­sce.
życie codzien­ne legio­ni­sty rzym­skie­go: obo­wiąz­ki i kary za ich nie­prze­strze­ga­nie; legio­no­wa kuch­niastro­je Rzy­mian 
1000-1800 Park Zam­ko­wy „Arche­olo­gia dla dzie­ci – na poważ­nie”
sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne Sta­no­wi­sko „poszu­ki­wa­czy skar­bów” dla naj­młod­szy­ch oraz sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne dla nie­co i bar­dziej star­szy­ch. Na tym dru­gim pod okiem doświad­czo­ne­go arche­olo­ga moż­na spró­bo­wać „praw­dzi­wej” arche­olo­gicz­nej przy­go­dy, czy­li odkry­wa­nie war­stw, pomia­ry, ryso­wa­nie sta­no­wi­ska i obiek­tów arche­olo­gicz­ny­ch. 
1000-1800 Park Zam­ko­wy Pre­zen­ta­cja uzbro­je­nia i stro­ju ludów bar­ba­rzyń­ski­ch na począt­ku naszej ery: każ­dy zwie­dza­ją­cy czy to doro­sły, czy to dziec­ko będzie mógł ubrać zbro­je, hełm oraz przy­mie­rzyć mie­cz i tar­czę.
Obóz Bar­ba­rzyń­ców warsz­tat kol­czu­gni­czy — jak robi się pan­ce­rz kol­czy; 
kuch­nia bar­ba­rzyń­ska — czy­li co jedli ludzie zza lime­su; m.in. pie­cze­nie pod­pło­my­ków; zio­ło­we napit­ki; archa­icz­na tech­no­lo­gia pro­duk­cji twa­ro­gu, itp. 
budo­wa archa­icz­ne­go pie­ca chle­bo­we­go: instruk­to­rzy TN Pru­the­nia wraz z publicz­no­ścią będą budo­wa­li gli­nia­ny piec do wypie­ków. 
warsz­tat tkac­ki;
warsz­tat cera­mi­ki zachod­nio­bał­tyj­skiej: pod okiem instruk­to­rów i duży i mały może ule­pić sobie naczy­nie wedle archa­icz­ny­ch bał­tyj­ski­ch wzo­rów bądź amu­let czy pru­ską babę i swo­je dzie­ło zabrać do domu. 
1000-1800 Park Zam­ko­wy plac małe­go wojow­ni­ka — mniej­sze egzem­pla­rze uzbro­je­nia (drew­nia­ne mie­cze i tar­cze), żeby naj­młod­si mogą pod okiem udat­ne­go Wojow­ni­ka powal­czyć wyko­rzy­stu­jąc mniej­sze i drew­nia­ne repli­ki uzbro­je­nia bar­ba­rzyń­skie­go. Mło­dzi wojow­ni­cy będą mogli rów­nież zaopa­trzyć swo­je walecz­ne cia­ła w magicz­ne rysun­ki chro­nią­ce ich przed raza­mi wro­ga. 
Obóz Barbarzyńców/​Plac ćwi­czeń sta­no­wi­sko łucz­ni­cze — każ­dy z odwie­dza­ją­cy­ch obóz gości może popró­bo­wać swy­ch sił w strze­la­niu z łuku; 
1100-1145 Sce­na Sta­ro­miej­ska Pokaz musz­try oraz uzbro­je­nie armii rzym­skiej i bar­ba­rzyń­skiej; 
Insce­ni­za­cja: Wysłan­ni­cy Nero­na w bursz­ty­no­daj­nej kra­inie
1330-1400 Park Zam­ko­wy Insce­ni­za­cja: Sąd ple­mie­nia nad nie­wier­ną żoną
Plac ćwi­czeń
1530-1600 Sce­na Sta­ro­miej­ska Insce­ni­za­cja: Deka­pi­ta­cja nie­po­słusz­ny­ch legio­ni­stów
1700-1730 Park Zam­ko­wy Pokaz musz­try oraz uzbro­je­nie armii rzym­skiej i bar­ba­rzyń­skiej; 
Plac ćwi­czeń Insce­ni­za­cja:Dele­ga­cja woj­sk posił­ko­wy­ch armii rzym­skiej do bar­ba­rzyń­ców, zdra­da i wal­ka
1745 Rynek Sta­re­go Mia­sta Wymar­sz XIIII Legio­nu z Mia­sta.
Zakoń­cze­nie Festi­wa­lu.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!