Festi­wal 2011

PRO­GRAM FESTI­WA­LU

SŁO­WO WSTĘ­PU


19 sierp­nia 2011 r.

18.00 Prze­mar­sz wojów uli­ca­mi Olsz­tyn­ka (czy­taj Regu­la­min)


20 sierp­nia 2011 r.

11.00 Otwar­cie Festi­wa­lu – pre­zen­ta­cja wojow­ni­ków

11.30 W krę­ga­ch Hono­ru i Zdra­dy – indy­wi­du­al­ne wal­ki wojow­ni­ków pru­ski­ch, sło­wiań­ski­ch i skan­dy­naw­ski­ch

13.00 W Krę­gu Krwi – potycz­ki wojów w for­mie tur­nie­jo­wej

14.00 Czy trud­no być wojow­ni­kiem? – warsz­ta­ty wal­ki i musz­try

14.15 Krwa­we rytu­ały u Pru­sów – pre­lek­cja

15.00 Bitwa – napad na osa­dę Ama­lang

16.00 Dro­ga Wojow­ni­ka – kon­ku­ren­cja spraw­no­ścio­wa dla chęt­ny­ch

17.00 Spek­ta­kl – insce­ni­za­cja pogrze­bu pru­skie­go. Rekon­struk­cja bie­sia­dy pogrze­bo­wej, sto­su pogrze­bo­we­go oraz wyści­gu po dobra zmar­łe­go. W arty­stycz­nej i nar­ra­cyj­nej opra­wie wyko­na­nej przez gru­py:

Dru­ży­na Wojów Bole­sła­wo­wy­ch „Bia­ło­zór”

Stud­nia „O”

Kon­went Św. Pio­tra

21.08.2011

11.00 Zaba­wy ple­bej­skie dla gawie­dzi: krę­cio­ła, prze­cią­ga­nie liny, kula­nie tar­cz, bieg z jakiem, rzu­ty pod­ko­wą…

12.00 O cią­gło­ści pru­ski­ch zwy­cza­jów pogrze­bo­wy­ch – pre­lek­cja

13.00 Gry wikiń­skie – kubb, hne­ta­ta­fl…

14.00 Zawo­dy łucz­ni­cze dla chęt­ny­ch

15.00 Tur­niej Wojow­ni­ków o mie­cz Her­ku­sa Mon­te

16.00 Wrę­cze­nie nagród i zakoń­cze­nie Festi­wa­lu


20 – 21 sierp­nia 2011 r.
12:00 — 16:00

Osa­da rze­mieśl­ni­ków

  • Zaję­cia warsz­ta­to­we dla chęt­ny­ch: kuch­nia pru­ska, garn­car­stwo, tkac­two, płat­ner­stwo, min­car­stwo, kowal­stwo, wytwa­rza­nie śre­dnio­wiecz­ny­ch instru­men­tów muzycz­ny­ch, śre­dnio­wiecz­ny taniec, arche­olo­gia dla naj­młod­szy­ch
  • Strze­la­nie z łuku i rzut oszcze­pem dla chęt­ny­ch
  • Przy­mie­rzal­nia opan­ce­rze­nia i uzbro­je­nia wojów wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ny­ch
  • Warsz­ta­ty arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej: mro­że­nie w śre­dnio­wie­czu (eks­pe­ry­ment z wytwa­rza­niem zim­na), rekon­struk­cja kro­sna pio­no­we­go, gro­ty i gra­ci­ki (rekon­struk­cja ele­men­tów uzbro­je­nia wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go), pie­cze­nie pod­pło­my­ków na spo­sób pru­ski

DO POBRA­NIA

Pla­kat Festi­wa­lu Bał­tyj­skie­go 2011 (jpg)

Ulot­ka Festi­wa­lu Bał­tyj­skie­go 2011 (pdf)

Ulot­ka Festi­wa­lu Bał­tyj­skie­go 2011 (jpg awers)
Ulot­ka Festi­wa­lu Bał­tyj­skie­go 2011 (jpg rewers)