Cia­stecz­ka

Jesteś na stro­nie korzy­sta­ją­cej z cia­ste­czek (ang. cookies). Korzy­sta­nie z naszej stro­ny bez zmia­ny usta­wień Two­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej ozna­cza, że cia­stecz­ka będą umiesz­cza­ne w Two­im urzą­dze­niu. Pamię­taj, że w każ­dej chwi­li może­sz zmie­nić te usta­wie­nia.

Cia­stecz­ka (ang. cookies) to infor­ma­cje tek­sto­we zapi­sy­wa­ne przez witry­nę w prze­glą­dar­ce. Dzię­ki nim stro­na może zapa­mię­ty­wać Two­je pre­fe­ren­cje i być lepiej dosto­so­wa­na do Two­ich potrzeb.

W szcze­gól­no­ści na tej witry­nie zapa­mię­ty­wa­ne są takie infor­ma­cje jak:

- pre­fe­ren­cje doty­czą­ce wyglą­du witry­ny i jej dzia­ła­nia
- dane potrzeb­ne do sta­ty­styk odwie­dzin, mię­dzy inny­mi o cza­sie ostat­niej wizy­ty, czy odwie­dza­ją­cy był już wcze­śniej na tej witry­nie, urzą­dze­niu z jakie­go się łączy, loka­li­za­cji na pod­sta­wie adre­su IP, itp.

Może­sz w każ­dej chwi­li wyłą­czyć akcep­to­wa­nie cia­stek w prze­glą­dar­ce, w tym celu odwie­dź jej opcje kon­fi­gu­ra­cyj­ne i wyłą­cz obsłu­gę cookies.

Miej jed­nak na uwa­dze, że po tej ope­ra­cji witry­na może nie dzia­łać pra­wi­dło­wo.