Zlot Dru­żyn Bar­ba­rzyń­skiej Euro­py

orga­ni­za­tor zlo­tu
Dru­ży­na Wojów Bole­sła­wo­wy­ch BIA­ŁO­ZÓR


PRO­GRAM ZLO­TU

13 sierp­nia (pią­tek)

zjazd dru­żyn i kwa­te­ro­wa­nie — człon­ko­wie dru­żyn uczest­ni­czą w wyda­rze­nia­ch Festi­wa­lu Bał­tyj­skie­go
1200 — zaba­wy ple­bej­skie dla publicz­no­ści (dzie­ci i doro­śli)
1400 — pre­zen­ta­cja wal­ki róż­no­rod­na bro­nią oraz musz­tra — warsz­ta­ty dla publicz­no­ści
1600 — scen­ka histo­rycz­na (bitwa)
1700 — krę­gi hono­ru i zdra­dy
2100 — pre­zen­ta­cja fil­mu „Her­kus Mon­te”
2230 — fire show

14 sierp­nia (sobo­ta)

1100 — 1800 — pre­zen­ta­cja wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ny­ch rze­mio­sł, kuch­ni
i życia w pru­skiej osa­dzie LISZ­KAJAR­MARK BAŁ­TYJ­SKI
1100 — otwar­cie Zlo­tu, pre­zen­ta­cja przy­by­ły­ch Dru­żyn
1130 — bitwa – krę­gi hono­ru i zdra­dy
1300 — tur­niej woja (suli­ce)
1400 pre­zen­ta­cja wal­ki, musz­try – warsz­ta­ty dla chęt­ny­ch
1500 — tur­niej woja (łuk) — tur­niej łucz­ni­czy dla uczest­ni­ków
1600 — gra tere­no­wa – zdo­by­wa­nie sztan­da­rów
2000 – udział dru­żyn (chęt­ni) w uzbro­je­niu w kon­cer­cie Zamek Pru­the­nia,
godzi­ny wie­czor­ne i noc­ne: Dom Tań­ca – Uczta i Noc Bał­tyj­ski­ch Opo­wie­ści.

15 sierp­nia (nie­dzie­la)

11001800 — pre­zen­ta­cja wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ny­ch rze­mio­sł, kuch­ni
i życia w pru­skiej osa­dzie LISZ­KAJAR­MARK BAŁ­TYJ­SKI
1200 — dru­ży­ny wojów (chęt­ni) uczest­ni­czą w uzbro­je­niu w Uro­czy­stej Mszy Świę­ta Wnie­bo­wzię­cia NMP
1300 Tur­niej woja (broń)
1500 Bitwa o „Górę Cza­row­nic”
1600 Wrę­cze­nie nagród w Tur­nie­ju woja

Zakoń­cze­nie Zlo­tu