Zamek Pru­the­nia

Kon­cert świec­kiej i sakral­nej muzy­ki euro­pej­skie­go śre­dnio­wie­cza
zapra­sza
Scho­la Teatru Węgaj­ty
14 sierp­nia 2010 godz. 2000

Spek­ta­kl Zamek Pru­the­nia to wybór muzy­ki i pie­śni pocho­dzą­cy­ch z róż­ny­ch źró­deł i tra­dy­cji wie­lo­na­ro­do­wo­ścio­we­go obsza­ru Prus. O tych, któ­rzy tu byli przed nami, zie­mie te odwie­dza­li, o tych, któ­rzy w miej­sca­ch tych żyją dziś. O tym, jak żyli, pra­co­wa­li, modli­li się i bili, kocha­li i się bawi­li: Pru­so­wie, Krzy­ża­cy, Sta­ro­obrzę­dow­cy, Pola­cy, Ale­ma­no­wie, War­mia­cy i Rusi­ni. Będzie to więc swo­ista wędrów­ka po histo­rii, tra­dy­cji oraz świec­kim i sakral­nym muzycz­nym dobyt­ku tegoż regio­nu.

Spek­ta­kl Zamek Pru­the­nia znaj­du­je swo­ją natu­ral­ną kon­ty­nu­ację w koro­wo­dzie tanecz­nym (Dom Tań­ca) – ani­mo­wa­nym przez zespół pro­gra­mie tań­ców daw­ny­ch i tra­dy­cyj­ny­ch.

ZESPÓŁ (skła­da­ją­cy się z: 12 śpie­wa­ków i instru­men­ta­li­stów — człon­ków Scho­li Teatru Węgaj­ty): Swie­tła­na But­skaya, Kata­rzy­na Ene­muo, Ali­cja Hałas, Mał­go­rza­ta Dży­ga­dło-Niklaus, Beata Ole­szek, Moni­ka Paśnik-Petry­czen­ko, Iwo­na Soj­ka, Jacek Hałas, Toma­sz Jar­nic­ki, Maciej Kaziń­ski, Johann Wol­fgang Niklaus, Ser­hii Petry­chen­ko.

INSTRU­MEN­TA­RIUM: Opró­cz śpie­wu w kon­cer­cie uży­te są kopie instru­men­tów śre­dnio­wiecz­ny­ch i instru­men­ty tra­dy­cyj­ne: Liry kor­bo­we, fidel, rebek, koboz, ud, gar­don, gem­shorn, sza­ła­ma­ja.

UWA­GA: spek­ta­kl roz­po­czy­na się w oko­li­cy mły­na wod­ne­go