Warsz­tat porów­naw­czy pie­śni obrzę­do­wy­ch litew­ski­ch, pru­ski­ch i war­miń­ski­ch

Scho­la Teatru Węgaj­ty
1112 sierp­nia 2010
Muzeum Budow­nic­twa Ludo­we­go – Park Etno­gra­ficz­ny w Olsz­tyn­ku

Jakie pie­śni śpie­wa­li Pru­so­wie? Tego nie wie­my, ale nie­któ­rzy muzy­ko­lo­dzy litew­scy, ana­lo­gicz­nie do filo­lo­gów i ich rekon­struk­cji języ­ka pru­skie­go, pod­ję­li się pró­by poszu­ki­wa­nia śla­dów, pro­wa­dząc rodzaj muzycz­nej arche­olo­gii. W efek­cie uda­ło im się stwo­rzyć bar­dzo cie­ka­we brzmie­nia — rodzaj uni­ka­to­wej, żywej tkan­ki pie­śni, któ­ra bez wąt­pie­nia zawie­ra coś z tego archa­icz­ne­go, na zawsze utra­co­ne­go świa­ta, choć obiek­tyw­nie patrząc wyda­wa­ło­by się to nie­moż­li­we.

W pra­cy Scho­li Teatru Węgaj­ty nad śre­dnio­wiecz­nym dzie­dzic­twem pró­bo­wa­li­śmy pój­ść prak­tycz­nie ścież­ką wydep­ta­ną przez na-szy­ch litew­ski­ch przy­ja­ciół. Doda­jąc inne wąt­ki daw­nej i tra­dy­cyj­nej muzy­ki — jak na przy­kład cho­rał gre­go­riań­ski, ale rów­nież tań­ce koro­wo­do­we — może­my stwo­rzyć na choć­by ulot­ną, ale jak­że fascy­nu­ją­cą chwi­lę taką Atlan­ty­dę Pół­no­cy, jaką bez wąt­pie­nia była wie­lo­kul­tu­ro­wa spo­łecz­no­ść śre­dnio­wiecz­ny­ch Prus.

Pra­gnąc podzie­lić się nie tyl­ko efek­tem naszy­ch poszu­ki­wań ale rów­nież i dro­gą, zapra­sza­my do udzia­łu w trzech uzu­peł­nia­ją­cy­ch się warsz­ta­ta­ch:

Warsz­tat porów­naw­czy pie­śni obrzę­do­wy­ch litew­ski­ch, pru­ski­ch i war­miń­ski­ch (1112 sierp­nia), któ­ry prze­cho­dzi w dnia­ch następ­ny­ch w
Warsz­tat śpie­wów gre­go­riań­ski­ch (1314 sierp­nia) do litur­gii na 15 sierp­nia, świę­to Wnie­bo­wzię­cia NMP (Mat­ki Boskiej Ziel­nej), opró­cz tego odbę­dą się
Warsz­ta­ty tań­ców tra­dy­cyj­ny­ch koro­wo­do­wy­ch, pol­ski­ch, litew­ski­ch i śre­dnio­wiecz­ny­ch (12 -13 sierp­nia),
zakoń­czo­ne Domem tań­ca, czy­li zaba­wą tanecz­ną (14 sierp­nia).

Mode­ra­to­rzy pro­jek­tu

Wol­fgang Niklaus & Mał­go­rza­ta Dży­ga­dło-Niklaus

warsz­ta­ty pro­wa­dzą człon­ko­wie Scho­li Teatru Węgaj­ty:
Moni­ka i Ser­hii Petry­chen­ko, Mał­go­rza­ta i Johann Wol­fgang Niklaus (pie­śni), Ali­cja i Jacek Hałas, Kata­rzy­na Ene­muo, Moni­ka Petry­czen­ko (tań­ce), Robert Pozar­ski (cho­rał gre­go­riań­ski)

Aby się zapi­sać do gru­py warsz­ta­to­wej napi­sz na adres:
pruthenia@​uwm.​edu.​pl lub: scholaw1​@​wp.​pl