Sztu­ki opo­wi­da­nia

Warsz­tat sztu­ki opo­wia­da­nia – 9 – 14 sierp­nia

Pru­so­wie nie pozo­sta­wi­li żad­nej zapi­sa­nej opo­wie­ści. Czy więc moż­na dzi­siaj opo­wia­dać „histo­rie pru­skie“? Upie­ra­my się, że moż­na, choć nie wie­my dokąd nas to dokład­nie zapro­wa­dzi.
Z całą pew­no­ścią będzie­my wędro­wać przez kro­ni­kar­skie zapi­ski, notat­ki Tacy­ta i opo­wie­ści Szy­mo­na Gru­naua, odwie­dzać cudow­ne prze­strze­nie baśni i pie­śni litew­ski­ch, w któ­ry­ch nie­jed­no z mito­lo­gii bał­tyj­skiej się zacho­wa­ło. Wydrze­my z dzi­ka dzie­więć śle­dzion i posłu­cha­my, co nam mówi Sowi, ten, któ­ry był w zaświa­ta­ch.
Zapra­sza­my wszyst­ki­ch: zarów­no miło­śni­ków kul­tur bał­tyc­ki­ch, jak i tych, dla któ­ry­ch to cał­kiem nowy temat. Tych, któ­rzy wie­rzą, że daw­ne mito­lo­gie trwa­ją ukry­te, jak i tych, co patrzą na to okiem scep­tycz­nym. Tych co wolą czu­cie i wia­rę, ale i tych, co lubią szkieł­ko i oko.
Jedy­ny waru­nek: musi­cie chcieć opo­wia­dać.

Warsz­ta­ty pro­wa­dzą
Beata Fran­kow­ska i Mał­go­rza­ta Litwi­no­wi­cz
ze Sto­wa­rzy­sze­nia Gru­pa Stud­nia O.

Zaję­cia warsz­ta­to­we trwa­ją od 9 do 14 sierp­nia 2010
(sesja przed­po­łu­dnio­wa i popo­łu­dnio­wa – każ­da po ok. 3 godzi­ny.

Będzie­my się uczyć roz­ma­ity­ch “tech­nicz­ny­ch” aspek­tów opo­wia­da­nia, któ­re przy­da­ją się nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­je się nad histo­ria­mi pru­ski­mi czy innym tema­tem. Te zagad­nie­nia to: rytm i muzycz­no­ść języ­ka, fra­za, zawią­za­nie i roz­wią­za­nie histo­rii, sekwen­cja i pau­za, puen­ta; prze­strzeń, rela­cja ze słu­cha­cza­mi. A z dru­giej stro­ny – będzie­my poszu­ki­wać w źró­dła­ch tego, co może się zło­żyć na nasze pru­skie opo­wie­ści.

Pod­su­mo­wa­niem tygo­dnio­wej pra­cy zespo­łu będzie Noc Bał­tyj­ski­ch Opo­wie­ści – pod gwiaz­da­mi, przy bla­sku ogni­ska, w sce­ne­rii pru­skiej osa­dy — 14 sierp­nia.

Sto­wa­rzy­sze­nie GRU­PA STUD­NIA O

Jeste­śmy pierw­szym w Pol­sce sto­wa­rzy­sze­niem opo­wia­da­czy, dzia­ła­my od 1997 roku. Gru­pę Stud­nia O. two­rzą: Mag­da Gór­ska, Paweł Gór­ski, Jarek Kacz­ma­rek, Agniesz­ka Aysen Kaim, Doro­ta Macie­juk, Gosia Litwi­no­wi­cz. Źró­dłem naszy­ch opo­wie­ści jest boga­ta i róż­no­rod­na tra­dy­cja lite­ra­tu­ry ust­nej: baj­ki i baśnie, mity i epo­sy z róż­ny­ch kul­tur a tak­że histo­rie autor­skie. Nasza dzia­łal­no­ść nie jest jed­nak pró­bą rekon­struk­cji daw­ny­ch prak­tyk opo­wia­da­nia czy wier­nym odtwa­rza­niem tra­dy­cyj­ny­ch nar­ra­cji. Sztu­kę opo­wia­da­nia trak­tu­je­my jako indy­wi­du­al­ną twór­czo­ść arty­stycz­ną, inspi­ro­wa­ną tra­dy­cją, lecz wpi­su­ją­cą się w kon­tek­st współ­cze­sno­ści. Prak­ty­kę opo­wia­da­nia histo­rii łączy­my z roz­le­głą dzia­łal­no­ścią ani­ma­cyj­ną i edu­ka­cyj­ną. Opo­wia­da­nie sta­no­wi bowiem atrak­cyj­ną for­mu­łę pozna­wa­nia inny­ch kul­tur, jest powszech­nie zro­zu­mia­łym języ­kiem dia­lo­gu mię­dzy­kul­tu­ro­we­go. Ela­stycz­no­ść i otwar­to­ść for­mu­ły opo­wia­da­nia pozwa­la nam wpi­sy­wać się w róż­no­rod­ne pro­jek­ty spo­łecz­no-kul­tu­ro­we – zarów­no tema­tycz­nie, jak i pod wzglę­dem for­mal­nym: od kame­ral­ny­ch spo­tkań w krę­gu po wiel­kie wido­wi­ska. Pro­wa­dzi­my tak­że wie­le pro­jek­tów badaw­czy­ch nad tra­dy­cją opo­wia­da­nia w róż­ny­ch krę­ga­ch kul­tu­ro­wy­ch. Wypra­co­wa­ną przez nas for­mą spo­tka­nia jest wido­wi­sko nar­ra­cyj­ne, któ­re nawią­zu­je do tra­dy­cji sta­ro­żyt­ne­go sym­po­zjo­nu, gdzie opo­wie­ści har­mo­nij­nie współ­ist­nie­ją z dys­kur­sem nauko­wym, muzy­ką, ele­men­ta­mi uczty.

Aby się zapi­sać do gru­py warsz­ta­to­wej napi­sz na adres: pruthenia@​uwm.​edu.​pl