Ogól­no­pol­skie warsz­ta­ty arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej

1213 sierp­nia 2010 Muzeum Budow­nic­twa Ludo­we­go w Olsz­tyn­ku
(budy­nek Szkol­ny z Paw­ło­wa)

zapra­sza
TOWA­RZY­STWO PRU­THE­NIA
przy współ­pra­cy
Insty­tu­tu Arche­olo­gii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go


mode­ra­tor pro­jek­tu:
dr Arka­diu­sz Koper­kie­wi­cz


PRO­GRAM WARSZ­TA­TÓW

12 sierp­nia 2010 godz. 10301430 I sesja teo­re­tycz­na

godz. 16301930 II sesja teo­re­tycz­na

13 sierp­nia 2010 godz. 09301400 I sesja prak­tycz­na

godz. 16001900 II sesja prak­tycz­na

TEMA­TY NADE­SŁA­NY­CH WYSTĄ­PIEŃ I POKA­ZÓW PRAK­TYCZ­NY­CH

dr Adam CHĘĆ (UMK, Toruń), 
Pro­duk­cja i zasto­so­wa­nie węgla drzew­ne­go na zie­mia­ch pru­ski­ch od pra­dzie­jów po cza­sy współ­cze­sne.

mgr Ewa Tra­wic­ka (Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Gdań­sku)
Skan­sen Arche­olo­gicz­ny: „Ulicz­ka han­ze­atyc­ka” w Cen­trum Edu­ka­cji Arche­olo­gicz­nej „Błę­kit­ny Lew” w Gdań­sku.

mgr Beata Cey­no­wa (Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Gdań­sku)
Rekon­struk­cja wyro­bów skó­rza­ny­ch na pod­sta­wie zabyt­ków z Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Gdań­sku.

mgr Rado­sław Wasi­lew­ski
Powrót zapo­mnia­nej wie­dzy. Eks­pe­ry­men­ty arche­olo­gicz­ne zwią­za­ne z pro­duk­cją dzieg­ciu i smo­ły drzew­nej.

mgr Eryk Popkie­wi­cz
Eks­pe­ry­men­tal­ne rekon­struk­cje tech­nik i tech­no­lo­gii obrób­ki bursz­ty­nu we wcze­snym śre­dnio­wie­czu.

dr Arka­diu­sz Koper­kie­wi­cz (Tow. Pru­the­nia, UG)
Pro­ble­my rekon­struk­cji śre­dnio­wiecz­nej wie­ży obron­nej z Jemio­ło­wa (gm. Olsz­ty­nek).

Adam Gutow­ski (Tow. Pru­the­nia)
Tech­no­lo­gie kucia gro­tów strzał i włócz­ni we wcze­snym śre­dnio­wie­czu.