Litur­gia na świę­to Wnie­bo­wzię­cia NMP

Dra­mat litur­gicz­ny na świę­to Wnie­bo­wzię­cia NMP
15 sierp­nia 2010 godz. 1200 kościół w Skan­se­nie
zapra­sza
Scho­la Teatru Węgaj­ty

Ordo Annun­tia­tio­ne czy­li Gra o Zwia­sto­wa­niu zacho­wa­ła się w kil­ku ręko­pi­sa­ch śre­dnio­wiecz­ny­ch. Dra­mat opra­co­wa­ny przez Scho­lę Teatru Węgaj­ty pocho­dzi z dwó­ch czter­na­sto­wiecz­ny­ch wło­ski­ch ręko­pi­sów: z Civi­da­le i Padwy. Ręko­pis z Civi­da­le zawie­ra zapis nuto­wy wraz z podzia­łem na role: Marii, Archa­nio­ła Gabrie­la, Elż­bie­ty i dia­ko­na – nar­ra­to­ra, ewan­ge­li­sty. Nato­mia­st dida­ska­lia, bar­dzo obszer­ne i pre­cy­zyj­ne, zacho­wa­ły się w ręko­pi­sie padew­skim. Tek­st dra­ma­tu jest frag­men­tem Ewan­ge­lii według świę­te­go Łuka­sza. Sło­wa i pro­roc­two Archa­nio­ła Gabrie­la, odpo­wie­dź Marii, oraz pozdro­wie­nie Elż­bie­ty prze­ple­cio­ne są nar­ra­cją ewan­ge­li­sty. Czę­ść dra­ma­tycz­ną koń­czy kan­tyk „Wiel­bi dusza moja Pana”.

Ordo Annun­tia­tio­ne było przed­sta­wia­ne w róż­ny­ch sytu­acja­ch. W manu­skryp­ta­ch odnaj­du­je­my je naj­czę­ściej jako czę­ść litur­gii – nie­szpo­rów (po dra­ma­cie nastę­pu­je Magni­fi­cat) bądź matu­ti­num (zakoń­czo­ne Te Deum), bywa­ło też jed­nak oddziel­nym obrzę­dem, roz­bu­do­wa­ną Ewan­ge­lią śpie­wa­ną poza kano­nicz­ną litur­gią. W inter­pre­ta­cji Scho­li Teatru Węgaj­ty dra­mat poprze­dza uro­czy­stą mszę maryj­ną, któ­rej czę­ści sta­łe zaczerp­nię­te zosta­ły z dzie­wią­tej mszy gre­go­riań­skiej na świę­to Bło­go­sła­wio­nej Marii Dzie­wi­cy. Czę­ści zmien­ne nale­żą do pro­prium na wła­ści­we świę­to.

OSO­BY DRA­MA­TU: Anioł (Kata­rzy­na Ene­muo); Maria (Moni­ka Paśnik- Petry­czen­ko); Elż­bie­ta (Beata Ole­szek); Dia­kon (J. Wol­fgang Niklaus);

CHÓR: Mał­go­rza­ta Dży­ga­dło-Niklaus, Kata­rzy­na Ene­muo, Beata Ole­szek, Moni­ka Paśnik-Petry­czen­ko, Swie­tla­na But­skaya, Maciej Kaziń­ski, Jo-hann Wol­fgang Niklaus, Ser­hii Petry­chen­ko, Robert Pożar­ski, Mar­cin Bor­nus-Szczy­ciń­ski.

Kie­row­nic­two muzycz­ne: Robert Pożar­ski; Kostiu­my: Mał­go­rza­ta Dży­ga­dło-Niklaus;

Kie­row­nic­two arty­stycz­ne: Johann Wol­fgang Niklaus.